22 July 2010

 ഗവണ്മെന്റ് സർക്കുലർ -  കോടതി കേസുകൾ സംബന്ധിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ചും.

No comments:

Post a Comment